Marginal skatteplanering i enskild firma

Skatteplanering är en rad åtgärder inom lagens riktmärken för att minska skatten. En hel del skattepengar går att spara men betänk då att din pensions- och sjukpenninggrundande inkomst samtidigt blir lägre. Något som kan svida i plånboken den dag du pensioneras förstås eller om du blir sjuk.

Så här kan du planera din skatt när du driver enskild firma;

 

Minska marginalskatten, omfördela mellan olika år

Många mindre företagare ställer sig ofta frågan hur mycket skatt de ska räkna med vid en snabb huvudräkning. Är du en ”aktiv” näringsidkare som ligger under nedre skiktgränsen 2013 för statlig skatt, 413200 kr, (grundavdraget beakat) är marginalskatten upp till ca 46 % för skatt och egenavgifter.

Det finns två skiktgränser för att betala statlig inkomstskatt. För inkomståret 2013 var den nedre gränsen 413 200 kr, på inkomster över det betalar man en statlig skatt (förutom din kommunala skatt) med 20 %. Den övre skiktgränsen är 591 600 kr. På inkomster över den gränsen betalas ytterligare 5 %, kallas även värnskatt. Då blir den sammanlagda statliga skatten 25 %. Notera att du endast betalar statlig skatt på den del av inkomsten som ligger över skiktgränsen. På den inkomst som ligger under brytpunkten betalas endast kommunal skatt.

I sammanhanget bör du som har enskild firma tänkta på att brytpunkten för vinsten i företaget är högre, eftersom den räknas före avdraget till egenavgifter (R43 i NE-blanketten). Avdraget är max 25 %. Det innebär att vinsten från din firma kan vara högre än 413 200 kr (inkomståret 2013) utan att du behöver betala statlig skatt. Har du max avdrag för egenavgifterna betyder det att du kan ha en vinst på 413 200/0,75 = 550 933 kr utan att betala skatt.

Hur kan man då marginalskatteplanera, dvs. minska skatten det år du ligger över skiktgränsen och istället betala mer i skatt de år du ligger under skiktgränsen?

 

Periodiseringsfond

Här gör många lekmän en felbedömning, man har uppfattningen att en periodiseringsfond är en skatterabatt, men det är i stället en skattekredit! Skatten ska betalas, men man skjuter upp den, inget annat. Färskt i minne är den egna företagarens berättelse om hur han beklagade sig för redovisningskonsulten över den höga slutskatten, och vips som i ett trollslag förde konsulten 30 % av vinsten till en obeskattad periodiseringsfond, utan vidare förklaring annat än att nu blev slutskatten plötsligt lägre. Fonden skall ovillkorligen föras tillbaka till beskattning senast efter 6 år. Hade i det här fallet marginalskatten sänkts vid återföringen hade dock skatten blivit lägre. Det fina med en periodiseringsfond är att du kan jämna ut resultatet, vid sämre resultat kan du återföra fonden och på så sätt reducera skatten. Var försiktig med att använda fonden till att slentrianmässigt skjuta upp skatten, se den som en resultatutjämnare, speciellt de år du hamnar över skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Du får alltså göra en avsättning av högst 30 % av vinsten i enskilda firman, du kan välja att avsätta mindre. Återföringen är obligatorisk efter sex år, men du kan återföra tidigare om du vill, tex när företaget gjort ett underskott. Den skall dock alltid återföras om du upphör med verksamheten, inte längre är skattskyldig i Sverige och om du försätts i konkurs.

 

Expansionsfond

En ägare i ett aktiebolag kan avstå att ta ut lön eller aktieutdelning, utan istället låta vinsten ligga kvar i bolaget. Motsvarande kan en enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag göra, låta vinsten lågbeskattas för att återinvesteras i verksamheten, istället för att plocka ut. Avsättningen innebär att man får avdrag vid inkomsttaxeringen med beloppet. Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten. På det belopp du avsätter till fonden betalar du 22 % i skatt. När du senare år för tillbaka fonden ska du ta upp minskningen som en intäkt som du betalar skatt på. Men i slutskattebeskedet får du tillbaka den 22 % du redan tidigare betalat i skatt. Så länge du behåller tillgångarna i firman behöver du inte föra tillbaka expansionsfonden, det finns ingen tidsgräns. Fondens storlek styrs av kapitalunderlaget, här går jag inte igenom hur det räknas. Viktigt att känna till att det finns ett tak för avsättningen.

 

Inkomstuppdelning

Inom vissa gränser kan man flytta inkomster mellan makar, när skiktgränsen för statlig skatt överskridits. Men den make man överför inkomst till, måste ha arbetat i verksamheten. Det kan vara en viktigt åtgärd om en av makarna ligger över taket för pensionsgrundande inkomst. Då betalar man egenavgifter utan att pensionen höjs. Det kan också vara en bra åtgärd när en av makarna ligger under gränsen för pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst. I enskild firma får du inte dra av någon lön till din make, det du får göra är att dela upp inkomsten från verksamheten. Det begränsas till makar och barn, även sambo med gemensamma barn räknas. Begränsning finns för egna barn under 16 år.

Det finns två metoder för att fördela resultatet; medhjälparfallet och gemensam verksamhet:

  • Medhjälparfallet; här tas hänsyn till utbildning och arbetsuppgifter bl.a som visar om man har en ledande ställning eller är medhjälpare. Den del av vinsten som förs över till medhjälpande make får inte vara högre än marknadsmässig ersättning. Skatteverket godtar 90 kr/timme plus sociala avgifter utan motivering. Önskar du lägga en större del av inkomsten på din medhjälpare måste du motivera ersättningen som du beräknat.
  • Gemensam verksamhet; då har bägge makarna samma ställning i bolaget. Vinster/Inkomster eller förluster fördelas efter vars och ens arbetsinsats.

Barn som fyllt 16 år kan avlönas och själva skatta för inkomsten. 90 kr/timme plus socialavgifter får du dra av som kostnad i rörelsen. Även här gäller att barnet verkligen ska ha utfört arbetet.

 

Överavskrivningar

Man kan bygga upp en ”anläggningsreserv” som man återför det år man ligger under gränsskiktet för statlig skatt. Det görs i form av överavskrivning av inventarier som överstiger den planenliga avskrivningen och den verkliga värdeminskningen. Köp inventarier i slutet av verksamhetsåret, då får du göra 30 % skattemässig avskrivning trots att det sannolikt inte blivit någon värdeminskning ännu. När sedan inventariet sälj måste man skatta fram anläggningsreserven.

 

Pensionssparande

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 12 000 kr plus ett tillägg. Tillägget är 35 % av inkomsten, dock högst 440 000 kr (10 prisbasbelopp). Om du har flera aktiva näringsverksamheter får det totala avdraget inte bli högre än vad det skulle bli om allt tillhörde en enda näringsverksamhet. Du ska betala särskild löneskatt 24,26 % på avdraget belopp. Den särskilda löneskatten är avdragsgill i verksamheten. När du sedan får utbetalning av pensionen skattas du för pengarna. Har du hög marginalskatt när du betalar premien och låg marginalskatt när du får ut pengarna tjänar du en slant. Är marginalskatten fortsatt hög även när du är pensionär, så blir den egentliga skattemässiga fördelen endast att du skjutit upp skatten. Beakta även de ofta höga avgifterna för pensionsförsäkringar.

 

Källförteckning; skatteverket.se, ”Skatteplanering i enskild firma”, Björn Lundén , 2013, www.blinfo.se